top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: EREMA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság

Cégjegyzék szám: 13-06-060376 Adószám: 22524146-1-13

Felelős vezető: dr. Rózsavölgyi Margit

Székhely: 2120 Dunakeszi, Szent György utca 22. Telefon: +36 70 382 7043

E-mail: info@eremabt.hu

 

2. Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

3. Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok vettük figyelembe:

- GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

- Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

- Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény

- Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

 

4. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1 Automatikusan rögzített adatok

A honlap meglátogatása során a EREMA Bt. szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol.

Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP- címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a látogató a EREMA Bt. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására azonban nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap A tárolás módja: gépi feldolgozás

  

4.2 Egyszeri információ vagy ajánlatkérés céljából kezelt személyes adatok:

Az érintett számára megfelelő információ nyújtása. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a adataik megadásával (név, email, telefonszám) az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Egy adatlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldése előtt az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatás elolvasása után, önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés)

4.3 Időpontfoglalás céljából kezelt személyes adatok:

A honlapra való regisztráció után lehetőség van időpont foglalására. Belépéskor email cimet és egy választott jelszót kell megadni. Az online időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím. A név megadása az Ügyfél azonosítására szolgál. Az Ügyfelet közvetlenül a megadott e-mail címen egy automatikus üzenetben keressük meg, ami tartalmazza az időpontfoglalás adatait. Továbbá az Ügyfelet közvetlenül a megadott telefonszámon is megkereshetjük az időpontfoglalás pontosítása miatt.

Az online időpontfoglalás, szolgáltatói megkeresés kérése során az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatás elolvasása után, önkéntesen adja meg.

Az adatkezelés célja: Időpontfoglalás a szolgáltatás igénybevételére való négyszemközti kommunikáció igénylése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás lejárta után 1 nappal töröljük.

A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés)

4.4 Egyéb adatkezelések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Egyúttal tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az EREMA Bt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az EREMA Bt. személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

• hitelessége és hitelesítése biztosított;

• változatlansága igazolható;

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az EREMA Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EREMA Bt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az EREMA Bt. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

6. Az érintettek jogai

1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

  

2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Az Adatkezelő , amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

6. Törlés helyett Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7. Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

8. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Cookie(k):

A cookie-k az internetböngésző által tárolt kisméretű fájlok, amelyek a megnyitott webhelyek alapján tárolnak információkat (pl. nyelvhasználat, böngésző típusa, operációs rendszer, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, stb.)

A cookie-k segítenek a weboldalakat a látogatók igényéhez alakítani. A cookie-k használata lehetővé teszi, hogy személyre szabottabb tartalmak jelenjenek meg Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

Az EREMA Bt. oldalán a munkamenet cookie-t alkalmazunk, ami a weboldal megfelelő működését garantáló cookie (például az oldal hibás működését jelzik). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek marketing célra felhasználható adatokat.

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg a cookie- k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.

7. Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések:

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. Az EREMA Bt. mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@eremabt.hu címre és munkatársunk megválaszolja.

bottom of page